Antwoorden op de meest gestelde vragen / Frequently Asked Questions

Vragen over de stichting
Hoe is het governancebeleid van JUST100HEROES?
JUST100HEROES is een kleine en eenvoudige organisatie, zonder betaalde medewerkers. Toch is er alle reden om ook binnen zo'n kleine stichting het werk voortdurend te toetsen aan maatstaven voor Good Governance. We toetsen onze statuten, onze procedures en onze werkwijze en die van de partijen, waarmee we in het kader van onze doelstelling samenwerken, aan de volgende visie en uitgangspunten.á

Doelmatigheid en doeltreffendheid moeten in toetsbare termen worden afgesproken, gecontroleerd en transparant gecommuniceerd (ook als het onverhoopt een keer mis gaat). In het beleid van de stichting JUST100HEROES is voortdurend aandacht voor duurzaamheid, ecologische waarden, sociale rechtvaardigheid en de balans daartussen.
Wie zitten er in het stichtingsbestuur van JUST100HEROES?

Het bestuur van de stichting JUST100HEROES bestaat momenteel uit zes personen: vijfá jongeren en eenásenior. De statuten van de stichting bepalen dat altijd tenminste 50% van het aantal bestuursleden jonger is dan 30 jaar.
Liesbeth Dingemans ('92), voorzitter, studeert aan de Technische Universiteit Delft
Evie Sparidaens ('92), secretaris, studeert aan de Design Academy in Eindhoven
Koen van Hoeckel ('52), penningmeester, isáondernemer
Manon van Hoeckel ('90) studeert aan de Design Academy in Eindhoven
Melle Derksená('90) studeert Nederlands aan de VU in Amsterdam
Roel Deden ('87) is ondernemer

Zijn de statuten van de stichting beschikbaar?

Uiteraard. Klik hier om de PDF-versie te downloaden.

Vragen over donaties en de fiscus
Is de stichting JUST100HEROES een ANBI?

JUST100HEROES is aangemerkt als een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Zijn de giften aan JUST100HEROES aftrekbaar voor de belasting?
Onder voorwaarden mag u giften aan zogeheten ANBI's (goede doelen die officieel zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling) aftrekken van de inkomsten- of ven nootschapsbelasting. Ook blijven ze vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. (JUST100HEROES is aangemerkt als ANBI)

Dit jaar zijn de normen om als ANBI aangemerkt te worden verscherpt. Zo'n organisatie moet voor minimaal 90 procent het algemeen nut beogen.. Ook worden bestuurders strenger beoordeeld op integriteit.á

Maar er gelden nog meer regels om voor de aftrek in aanmerking te komen. Zo mag de instelling geen tegenprestatie leveren voor de giften. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van een vereniging is uit den boze.

U moet met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.

Voor gewone giften geldt bovendien een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbe drag is 1% van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder de persoonsgebonden aftrek. áDeze drempel moet hoger zijn dan € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: á10% van uw drempelinkomen.á
Deze drempel geldt niet als u periodieke giften gedurende minimaal vijf jaar doet aan een ANBI. Meer daarover leest u op de site van de Belastingdienst.
Vragen over onze Roemeense partners
Werkt de Roemeense partner van JUST100HEROES onafhankelijk?
De FICF is een onafhankelijke non-profit stichtingen.
Vragen over de exploitatie van JUST100HEROES
Hoe hoog zijn de overheadkosten van JUST100HEROES?
De stichting JUST100HEROES heeft geen personeel in dienst en werkt louter met vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Alleen feitelijk gemaakte onkosten worden vergoed. JUST100HEROES werkt samen ámet enkele bedrijven die belangeloos hun diensten inzetten voor ons initiatief.
Zijn de jaarrekeningen van de stichting beschikbaar?
Jazeker, de jaarrekening over hetázogenaamde 'verlengde boekjaar' vanaf halverwege 2012 tot eind 2013 is hier te vinden. Dit is de eerste jaarrekening van just100heroes sinds de oprichting van de stichting.á
Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Stel hem ons per e-mail.
Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Stel hem ons gerust per e-mail: info@just100heroes.nl